Bốn điều luật quan trọng nhất ở Thụy Điển /De fyra viktigaste lagarna i Sverige

I Sverige finns fyra lagar som är viktigaste än alla andra. Det är grundlagarna./ Ở Thụy Điển, có bốn luật quan trọng hơn tất cả những luật khác. Đó là những bản hiến pháp.

Grundlagarna är svåra att ändra. För att ändra dem måste riksdagen rösta två gånger./ Luật cơ bản khó thay đổi. Để thay đổi chúng, Nghị viện phải bỏ phiếu hai lần.

Mellan omröstningarna måste det vara ett val. Det ger folket en chans att stoppa ändringen./ Giữa các cuộc biểu quyết phải có một cuộc bầu cử. Nó cho mọi người cơ hội để ngăn chặn sự thay đổi.

Det här är de fyra grundlagarna/ Dưới đây là 4 luật cơ bản

  • Friheten att saga vad vi vill står i lagen om yttrandefrihet./ Quyền tự do nói những gì chúng ta muốn, nó nằm trong luật về quyền tự do ngôn luận.
  • Sverige är an demokrati. Folket ska bestämma vilka som ska styra landet. Det står i regeringsformen. Thụy Điển là một nền dân chủ. Người dân phải quyết định ai sẽ cai trị đất nước. Đó là regeringsformen
  • Vi ska ha en kung eller drottning i Sverige. Kungens eller drottningens äldsta barn ska bli nästa kung eller drottning. Det står i successionsordningen./ Chúng ta sẽ có một vị vua hoặc nữ hoàng ở Thụy Điển. Con cả của vua hoặc hoàng hậu sẽ trở thành vua hoặc hoàng hậu kế tiếp. Đó là theo thứ tự nối tiếp.
  • Den som vill får göra en tidning eller en bok. De behöver inte berätta för någon vad den ska handla om. Det står i tryckfrihetsförordningen./ Ai muốn có thể làm báo, làm sách. Họ không cần phải nói với bất kỳ ai về nội dung của nó. Nó được nêu trong Pháp lệnh Tự do Báo chí.

Lycka till ☺ och kom ihåg att du kan skriva till oss på hemsidan eller mejla till svafv2022@gmail.com

Chúc bạn may mắn, hãy nhớ rằng bạn có thể viết email cho chúng tôi trên trang wed hoặc gửi email đến svafv2022@gmail.com

Vänligen registrera dig som medlem för att få för att få vår senaste information så snart som möjligt.

Vui lòng đăng ký thành viên để nhận được thông tin mới nhất của chúng tôi sớm nhất có thể.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *