Lektion 24: Kontroll av blodsocker

Vid mätning av blodsocker (p-glukos) tas ett prov i fingertoppen (kapillärt). Kontroll av blodsocker ska ordineras individuellt och påverkas av många olika faktorer såsom exempel behandling och ålder. Det är läkaren som ordinerar hur ofta det ska tas blodsockervärden. Ordinationerna kan variera från en till flera gånger per dag. Ibland behövs det även kontrolleras på…

Lektion 23 : Att ge insulin som delegerad omsorgspersonal

Innan du ger insulin Tänk på basala hygienrutiner det vill säga korrekt handtvätt och handdesinfektion. Kontrollera alltid att det är rätt person, namn och personnummer, du tänkt ge insulin. Kontrollera mot ordinationsunderlaget/ medicinlistan att det är rätts sorts insulin (ibland kan det finnas mer än en sorts insulin ordinerat). Fråga hur patienten mår och se…

Lektion 22: Insulin

       1.Vad är insulin? Insulin är ett hormon som reglerar blodsockret. Insulin bildas i betaceller som finns i bukspottskörteln.        2. Hur fungerar insulin? När man äter bryts matens kolhydrater ned till socker, som strömmar ut i blodet från mag-tarmkanalen. Alla celler i kroppen behöver socker för att fungera. Insulinets uppgift…

Lektion 21: Behandling av diabetes

Diabetesbehandling innefattar inte bara insulin eller tabletter. Kombinationen av medvetenhet, motion, kost, medicin och försöka förhindra långsiktiga och akuta komplikationer samt bevara livskvalitet på bästa sätt. Motion Motion påverkar kroppen på många positiva sätt. Nivån på aktiviteten behöver anpassas efter individens egen förmåga. Att vara i rörelse och utföra dagliga sysslor såsom till exempel hämta…

Lektion 20: Förebyggande Vårdåtgärder vid diabetes

Fötter Diabetes medför en ökad risk för att utveckla fotkomplikationer. Fotkomplikationer medför ofta stort obehag och lidande för patienten och kan i värsta fall leda till amputation med livslång funktionsnedsättning för individen. De viktigaste orsakerna till fotkomplikationer är nedsatt känsel ( neuropati), infektioner och nedsatt cirkulation (angiopati). Beroende på dessa faktorer blir risken för sår…

Lektion 19: Sena komplikationer vid diabetes

Diabetes kan på längre sikt leda till följdsjukdomar. Det är i första hand kroppens blodkärl, såväl de allra minsta kapillärerna som de stora pulsådrorna, som skadas vid diabetessjukdomen. Skador som kan uppstå: Ögon I ögats näthinna förändras de små kärlen när de utsätts för det förhöjda blodsockret. Det kan på sikt ge grav synnedsättning och…

Lektion 18: Diabetes Ketoacidos

Vad är diabetes ketoacidos? Ketoacidos är ett livshotande tillstånd och måste behandlas på sjukhus. Det drabbar främst patienter med typ 1- diabetes men kan även drabba typ 2- diabetiker som har gått långt ner i sin insulinproduktion. Om blodsockret är högre än 15 mmol/L och patienten har utvecklat syror (ketoner) i blodet och i urinen…

Lektion 17: Akuta komplikationer vid diabetes – Hyperglykemi

Hyperglykemi (Högt blodsocker) Innebär att patienten har brist på insulin och blodsockret blir högt i blodet.       2. Symtom på hyperglykemi Högt blodsocker (P-glucos) kommer smygande och kan ge följande symtom: Ökad törst Ökade urinmängder Trötthet Aptitlöshet Dimsyn Illamående Muntorrhet Djupandning Buksmärtor       3. Orsak till hyperglykemi Orsaken till hyperglykemi kan…

Lektion 16: Akuta komplikationer vid diabetes – Hypoglykemi 

Hypoglykemi ( låg blodsocker) Hypoglykemi kan uppstå vid behandling med såväl insulin som tabletter. Det är en komplikation som är viktig att känna igen, eftersom hypoglykemi kan leda till medvetslöshet, kramper etcetera. Mät ALLTID blodsocker på en diabetespatient som inte mår bra! Finns inte tillgång till en blodsockermätare behandla tillståndet som en insulinkänning, det är…

Lektion 15: Hur många olika typer av diabetes finns det?

1. Typ 1- diabetes Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom och är alltid insulinkrävande. Ungerfär tio procent av alla diabetespatienter har typ 1 vilket gör den till det vanligaste autoimmuna formen av diabetes. Autoimmun betyder att sjukdomen orsakas av att kroppens immunförsvar, som ska skydda oss mot infektioner och andra hot utifrån, av någon…